Declaratii fiscale

010 011 012 013 014 020 030 040 050 060
070 080 088 089 090 091 092 093 094 095
096 097 098 099 100 101 104 106 112 120
122 130 150 151 152 153 160 170 171 172
180 200 201 204 205 208 209 220 221 222
223 224 225 230 250 251 253 254 256 260
300 301 306 307 311 313 318 319 321 390
392A 392B 393 394 400 500 501 502 503 504
505 506 507 508 600 601 610 620 630 650
710

 

010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OMFP 35/2014) Formular. Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare.
011 Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (OPANAF 3261/2011) Formular. Se depune de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor (persoane juridice române şi reprezentanţii legali ai persoanelor juridice străine). Se completează în două exemplare, originalul depunându-se la unitatea fiscală. Termen de depunere: 30 de zile de la data intrării în vigoare a OG 77/2011, adică  31 octombrie 2011.
012 Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit (OPANAF 3853/2013 ) Formular. Se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunţarea la această opţiune.
013 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (OPANAF 3851/2013) Formular Declaraţia se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
014 Notificare privind modificarea anului fiscal  (OPANAF 3854/2013) Formular. Se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute; un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, un exemplar se păstrează de către contribuabil.
020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (OMFP 35/2014) Formular. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit: organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
030 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine (OMFP 35/2014) Formular. Se completează de persoanele fizice străine, altele decât cele care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate, sau exercită profesii libere. Se completează în două exemplare.
040 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţiile publice (OMFP 262/207) Formular. Se completează de instituţii publice, în două exemplare. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 35/2014) Formular. Cererea se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completează într-un singur exemplar.
060 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007) Formular. Se utilizează la înregistrarea sediilor secundare care au obligaţii de plată. Se întocmeşte în două exemplare.
070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (OMFP 250/2013) Formular. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit:organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
080 Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006) Formular. Se completează de asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii menţionaţi, înregistraţi la 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaraţii trebuie să fie însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în această declaraţie. Se întocmeşte în două exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
088 Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA (OPANAF 112/2015) Formular. Se depune de către societăţile, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 alin. (1) lit.b) – c) sau alin. (91) din Codul fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu „Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.153 alin. (91) din Codul fiscal (formular 099)”, după caz. Formularul se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art.52 din Codul de procedură fiscală, în situaţii cum ar fi: a) schimbarea sediului social; b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.
089 Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal  (OPANAF 3713/2013) Formular  Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din  Codul fiscal, stabilite în România, conform art.1251 alin.(2) din Codul fiscal, care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic.
090 Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct (OPANAF 7/2010) Formular. Contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, au obligaţia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Formularul se depune direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, şi va fi însoţit de o copie autentificată a certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea fiscală din ţara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de înregistrare va fi însoţită de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi. Declaraţia nu se completează de către contribuabilii nerezidenţi care au desemnat un reprezentant fiscal şi nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.
091 Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare (OPANAF 7/2010) Formular. Declaraţia se depune de către:1) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei, dacă valoarea depăşeşte plafonul  în anul calendaristic în care are loc achiziţia ; 2)  persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153, care nu este deja înregistrată conform art. 153 ^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului; 3) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153  şi care nu este deja înregistrată conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor; 4) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 153, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 153^1, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declaraţia se completează în două exemplare: un exemplar, însoţit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum şi de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.
092 Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (OPANAF 1165/2009) Formular. Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute.
093 Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (OPANAF 7/2010) Formular. Declaraţia se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (2). Formularul se depune la organul fiscal competent şi se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat şi ştampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
094 Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (OPANAF 7/2010) Formular. Declaraţia se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din  Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor. Formularul se depune la organul fiscal competent şi se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat şi ştampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
095 Cerere de înregistrare în / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 1180/2012) Formular. În vederea înscrierii (radierii) în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună o serie de documente prevăzute în ordinul menţionat, printre care şi acest formular. Cererea se soluţionează în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării la organul fiscal.
096 Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal (OPANAF 1768/2012) Formular. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal. Se depune la organul fiscal competent, în raza căruia este arondat contribuabilul.
097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (OPANAF 3884/2013). Formular. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 1563 alin.(11) şi alin.(12) din Codul fiscal.
098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OPANAF 112/2015)Formular. Se depune de către societăţile comerciale care se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii comerciale pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
099 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  (OPANAF 19/2015). Formular  Se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispoziţiile art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91). Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau de altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin poștă cu confirmare de primire. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (OPANAF  4024/2014) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii sociale cărora le revin obligaţii de plată la bugetul stat.  Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program.  Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare Ceilalţi contribuabili  depun declaraţia la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii.
101 Declaraţie privind impozitul pe profit (OPANAF 4024/2014) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se completează anual de către plătitorii de impozit pe profit. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Program.  Conform OPANAF 2520/2010, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare
104 Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor (OPANAF 123/2014) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii. Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice. Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii. Program
106 Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor (OPANAF 1292/2014). Formular   Instrucţiuni de completare. Se depune de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende acţionarilor. Se depune anual, până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiţiei profitului. Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
112 Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii nr. 1977/2757/1580/2013). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic Formular. Se depune de către angajatori şi entităţile asimilate acestora. Se completează cu programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program
120 Decont privind accizele (OPANAF 123/2014) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către producătorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune în format electronic cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare
122 Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv (OMFP 532/2007) Formular. Declaraţia se depune de către antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însoţire de la antrepozitul fiscal primitor, în situaţia livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii produsului accizabil. Program
130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă (OPANAF 123/2014) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către producătorii interni de ţiţei. Se depune în format electronic, cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program  Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare
150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 847/2009) Formular. Se utilizează pentru obţinerea dreptului de acces la serviciul de depunere on line a declaraţiilor fiscale. Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul “Depunere declaraţii on-line”. Aceasta cerere va fi  însoţită de: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie; documentul, în original şi în copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului; documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil; (acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat). Documentele se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se obţine în urma procedurii explicate în instrucţiunile aferente depunerii on-line. Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a autorităţii de certificare. Document de confirmare
151 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line (OMEF 847/2009). Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line cu acest Formular, modulul “Revocare online – formulare 151/153” din pagina “Declaraţii electronice”. Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte acest Formular. Acesta se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente: – actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie; – documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie; – împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului. Atenţie: prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line.
152 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OPANAF 230/2013) Formular. Se utilizează pentru obţinerea dreptului de acces la dosarul fiscal al contribuabilului. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formularul 152). Privind împuternicirea de la contribuabil: în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului. Dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale). Prezentaţi documentele la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 152). Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul contribuabilului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 152, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
153 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal (OPANAF 230/2013). Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului  se solicită de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line, cu acest Formular, modulul “Revocare online – formulare 151/153” din pagina “Declaraţii electronice”. Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte acest Formular. Acesta se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente: – actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie; – documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie; – împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Acces controlat la dosarul fiscal. Atenţie: prin formularul 153 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul Acces controlat la dosarul fiscal.
160 Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (OPANAF 3392/2011). Formular. Compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind impunerea din oficiu, în care se consemnează elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, precum şi rezultatul constatărilor efectuate. Referatul se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal, după care se emite această decizie.
170 Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate (OPANAF 3395/2011) Formular. Se depune de către plătitorii de contribuţii, prevăzuţi la art.9 alin. (7) din OUG.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Formularul se utilizează pentru declararea contribuţiei prevăzute la art. 363^1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, aflată în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitată până la data depunerii declaraţiei-inventar, în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011.Termen de depunere: 25 noiembrie 2011. Se completează prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Program  Formularul editat, semnat şi ştampilat conform legii, va fi însoţit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).
171 Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011 (OMFP 1151/2012) Formular. Se utilizează pentru declararea contribuţiei  (“taxa claw-back”) prevăzute la art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Formularul se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 611 din 24 august 2012.
172 Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate (OPANAF 3/2013) Formular. Se depune de către plătitorii de redevenţă, prevăzuţi la art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului, după ce acesta a fost avizat de Agenţia Domeniilor Statului.
180 Notă de certificare (OMFP 1620/2014) Formular  Se întocmeşte de către consultanţii fiscali, înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale.  Nota de certificare se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe serverul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (programul este în curs de realizare).
200 Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 3883/2013) Formular. Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: – Activităţi independente; – Cedarea folosinţei bunurilor; – Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; – Piscicultură; – Silvicultură; – Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; – Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program
201 Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate (OPANAF  3883/2013) Formular. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art.40 alin.(2) din Codul fiscal, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din  Codul fiscal. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Nu se declară veniturile din salariile obţinute în străinătate.
204 Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică (OPANAF 3883/2013) Formular Declaraţia se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real. Declaraţia nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.  Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
205 Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit (OPANAF 3883/2013) Formular  Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia se completează şi se depune şi de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program
208 Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 3763/2013) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.  Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro  Program
209 Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 3763/2013) Formular. Se completează de către persoanelefizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în situaţia în care transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decât cea notarială, conform legii. Dacă se realizează venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzacţii, atunci se depune câte o declaraţie pentru fiecare tranzacţie. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
220 Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 184/2013) Formular . Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă; activităţi agricole impuse în sistem real; silvicultură şi piscicultură. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum şi pentru recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii. Declaraţia se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit. Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro
221 Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (OPANAF 530/2014) Formular. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: a) cultivarea produselor agricole vegetale; b)  exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea; c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Declaraţia se depune astfel: 1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual, declaraţia se completează în două exemplare: – originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia. 2 În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică: eclaraţia se completează în două exemplare: – originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală; – copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
222 Declaraţie informativă privind începerea / încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (OPANAF 330/2014) Formular. Declaraţia se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice, care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate. În categoria persoanelor care au obligaţia să depună declaraţia informativă sunt cuprinse: reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc. Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii / încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România, se completează şi se depune câte o declaraţie.  Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
223 Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale (OPANAF 184/2013) Formular . Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente-comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură. Declaraţia se depune şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit, venitului net anual din activităţi independente. Asocierile în cadrul cărora se obţin venituri de natura celor mai sus menţionate, din mai multe surse, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit. Declaraţia se completează şi se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute în formular. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
224 Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  (OPANAF 530/2014) Formular. Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România..Se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
225 Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise (OPANAF 2600/2010) Formular. Se utilizează pentru declararea câştigurilor sau pierderilor nete determinate la sfârşitul fiecărui trimestru şi a impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, pentru câştigurile menţionate anterior. Atenţie: acest formular este păstrat în această pagină numai pentru situaţia când se rectifică informaţiile dintr-o declaraţie 225 anterioară. Începând cu 1 ianuarie 2013, pentru aceste câştiguri se utilizează formularul 200.
230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor (OPANAF 4018/2014) Formular. Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situaţii : – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora; – optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult. Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
250 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (OPANAF 1672/2014) Decizie. Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, primesc această decizie. Se utilizează şi la stabilirea diferenţelor de impozit anual de regularizat, adică stabileşte suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită de fisc, în conformitate cu informaţiile din Declaraţia de venit depusă de contribuabil şi cu datele administraţiei fiscale.
251 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice (OPANAF 1672/2014) Decizie. În baza declaraţiei contribuabilului român privind veniturile obţinute din străinătate, şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte suma care mai trebuie plătită sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc. Veniturile avute în vedere sunt cele din activităţi comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobânzi, câştiguri la jocurile de noroc. Se ia în consideraţie impozitul plătit în străinătate (credit fiscal).
253 Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C) Decizie. În baza declaraţiei contribuabilului privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie, care stabileşte suma care trebuie plătită ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc.
254 Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C) Decizie. În cazul în care notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, el comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situaţie. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentaţia organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. Acesta stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică, calculează diferenţa de impozit datorat şi emite această decizie.
256 Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (OMFP 2030/2013 ) Formular Se utilizează pentru evidenţierea obligaţiilor de plată stabilite din oficiu repartizate pe termenele de plată prevăzute de lege, în cazul impunerilor din oficiu efectuate în cursul anului de realizare a veniturilor. Se întocmeşte de organul fiscal.
260 Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (OPANAF 1672/2013) Formular. În baza declaraţiei contribuabilului şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte valoarea plăţilor anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.
300 Decont de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF  1790/2012) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Program  . Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare
301 Decont special de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF  30/2011) FormularAcest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz. Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Program. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare
306 Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF  6/2010) Formular. Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în condiţiile prevăzute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice. Cererea se depune până la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită opţiunea.
307 Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 2223/2013) Formular. Declaraţia se completează şi se depune de către: se depune de către: a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA  şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului; c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă; d) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, şi care: – nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte; – trebuie să efectueze regularizările/ajustările legale  pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.
311 Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal (OPANAF 2224/2013) Formular. Se depune: a) de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu şi care efectuează livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate; b)  de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat din oficiu, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită; c) de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA; d) de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat la cerere, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.
313 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii (OPANAF  225/2014) Formular. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile şi achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic. Program
318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 59/2014) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Cererea se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.  Cererea se depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.  Cererea se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de ANAF. Programul poate fi descărcat de  la adresa www.anaf.ro “Declaraţii electronice”. Program
319 Declaraţie de ajustare a pro-ratei potrivit dispoziţiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 49 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 59/2014)Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Declaraţia se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată. Cererea se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de ANAF. Programul poate fi descărcat de  la adresa www.anaf.ro “Declaraţii electronice. Program  Se întocmeşte de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.
321 Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007) Formular. Se depune de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă.
390 VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (OPANAF 3162/2011) FormularAcest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Program. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.Instrucţiuni de utilizare
392A Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 93/2014) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art.153 din Codul fiscal şi a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune  dacă persoanele impozabile nu au desfăşurat livrări de bunuri şi prestări de servicii în anul de referinţă, în interiorul ţării. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic şi va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat. Program
392B Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 93/2014) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art.153 din  Codul fiscal şi a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat în anul de referinţă livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării şi/sau achiziţii efectuate din ţară. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic, însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat. Program
393 Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul … (OPANAF 93/2014) Formular. Se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic, însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat.  Program
394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (OPANAF 3806/2013 ) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7), pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege; b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege. Se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Declaraţia se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire) în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii.  Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe portalul ANAF. Program
400 Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se depune de către plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate. Termen: 28/29 februarie curent, pentru plăţile făcute în anul precedent. Se aplică pentru veniturile din dobânzi realizate începând din 1 ianuarie 2007. Program
500 Fişă de înscriere în cazierul fiscal (OMFP 2696/2011) Formular. Datele se completează de organele cu atribuţii de control sau de compartimentele juridice respective.
501 Fişă de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal (OMFP 2696/2011) Formular. Se utilizează la actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.
502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OMFP 2696/2011) Formular. Se utilizează la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se întocmeşte într-un exemplar de contribuabil.
503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal (OMFP 2696/2011) Formular. Se foloseşte la rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal. Se completează într-un exemplar de contribuabil.
504 Certificat de cazier fiscal (OMFP 2696/2011) Formular. Se utilizează numai în scopul în care a fost eliberat. Se întocmeşte in două exemplare de organul fiscal.
505 Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2696/2011) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
506 Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală (OMFP 2696/2011) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
507 Fişa de actualizare a înscrierilor  în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solitare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2696/2011) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
508 Fişa de actualizare a înscrierilor  în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală (OMFP 1717/2012) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
600 Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (OPANAF 874/2012) Formular. Declaraţia se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz, respectiv: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.
601 Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale (OPANAF 1714/2012) Formular. Se depune de contribuabilii nu se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile următoare: (a) întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membri ai întreprinderii familiale; c) persoane cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoane care realizează venituri din profesii libere; e) persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, sau se află în situaţiile prevăzute la art.6 alin.(1) pct. I lit.a) – c), pct.II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari.
610 Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pentru anul …  (OPANAF 891/2012) Formular. Se întocmeşte de către organul fiscal competent.
620Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru anul …  (OPANAF 891/2012) Formular. Se întocmeşte de către organul fiscal competent.
630 Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (OPANAF 1672/2014) Formular. Se întocmeşte de către organul fiscal competent.
650650 Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (OPANAF 1672/2014). Formular Se întocmeşte de organul fiscal.
710 Declaraţie rectificativă (OPANAF 1340/2009) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Obligaţiile de plată la bugetul de stat sunt cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 17 la OPANAF 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Conform OPANAF 2520/2010, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare / Program

sursa: www.anaf.ro