Declaratia 010


Download18
Stock
File Size304.56 KB
Create DateJanuary 20, 2016
Download

INSTRUCȚIUNI de completare a formularului (010) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entități fără personalitate juridică"

I. Depunerea declarației

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entități fără personalitate juridică, denumită în continuare declarație, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează  ori de câte ori se modifică  datele declarate anterior. Declarația se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare. Organul fiscal competent este:  ‐  pentru contribuabilii care se înregistrează  direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază  teritorială  îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat; ‐  pentru contribuabilii care se înregistrează  prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAȚIEI Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz. Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală  Nu se completează la înregistrarea inițială. În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă. În cazul în care declarația de mențiuni este completată  de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile stăine. Rândul 2. Denumire Se completează cu denumirea contribuabilului. Rândul 3. Domiciliu fiscal Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. Atenție! În cazul în care declarația este completată  de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă. În cazul în care declarația se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix. Rândul 4. Forma de organizare Se marchează cu "X" de către contribuabil, în funcție de forma de organizare a activității.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL Rândul 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare Se vor înscrie, după  caz, numărul  şi data autorizației de funcționare emise de organul competent, numărul  şi data actului normativ prin care s‐a înființat contribuabilul, numărul  şi data hotărârii judecătoreşti de înființare sau altele asemenea. Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării. Rândul 3. Felul sediului Se marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz. Codul de identificare fiscală a unității înființătoare se completează numai în cazul declarațiilor de mențiuni depuse de sucursale. Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unității divizate Se completează în cazul în care înființarea contribuabilului se face prin divizare. Rândul 5. Forma juridică  Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site‐ul de internet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro /Asistență contribuabili /Nomenclatorul formelor juridice. Rândul 6. Forma de proprietate Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site‐ul de internet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală  la adresa www.anaf.ro /Asistență  contribuabili /Nomenclatorul formelor de proprietate. Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiții, conform art.67 alin.(3) lit.b) din Codul Fiscal Se marchează cu “X” în cazul contribuabililor care au obligația să declare acest impozit, conform art.67 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz nu se completează lit.E „Date privind vectorul fiscal” şi prin urmare această obligație nu se înscrie în vectorul fiscal.

D. REPREZENTARE PRIN: Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal  şi se înscriu numărul  şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă  autentică  şi în condițiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz. Date de identificare Se completează  cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată  Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA. Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea   adăugată cu drept de deducere Rândul 1.1. Se estimează  cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră  ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare, din operațiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă; b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.   Rândul 1.2 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Națională  a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie. Rândul 1.3 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează  o cifră  de afaceri inferioară  plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituită  din operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare, din operațiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e)  şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă; b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare şi până la sfârşitul anului, fracțiunea de lună considerându‐se o lună calendaristică întreagă. Rândul 1.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA‐ului. Rândul 1.5 se marchează  cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează  operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA‐ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 1.6 se marchează  cu "X" în cazul contribuabililor care optează  pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior desfăşurării de operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândurile 1.7 ‐ 1.10 se completează numai în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opțiune. Rândurile 1.11 (1.11.1 – 1.11.2) se marchează  cu "X" de către persoanele impozabile care au obligația să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situația care a condus la scoaterea din evidență, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art.152 din Codul fiscal, în anul calendaristic respectiv. În această situație, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l‐au avut înainte de a interveni starea inactivitate fiscală sau inactivitate temporară, înscrisă  în registrul comerțului. Rândul 1.12 se completează în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit.A, dacă urmare calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală. Cifra de afaceri din anul precedent obținută sau, după  caz, recalculată  de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare, se calculează  în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni. Rândul 1.13. Perioada fiscală  Se marchează  cu "X" perioada fiscală  valabilă  la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă  cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. Întreprinderile mici care se înregistrează  în scopuri de TVA în cursul anului declară  cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă  această  cifră  depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală  va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală. În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Anularea înregistrării în scopuri de TVA  şi scoaterea din evidență  ca persoană  impozabilă  înregistrată în scopuri de TVA Rândurile 1.14, 1.15 şi 1.16 se completează numai în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă    înregistrată în scopuri de TVA. Rândul 1.16. Data scoaterii din evidență se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare. Rândul 2. Impozit pe profit La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit. Rândurile 2.1  şi 2.2 se marchează  cu "X", după  caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Rândurile 2.3.1  şi 2.3.2. Se marchează  cu "X" perioada fiscală  valabilă  la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării. Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor   La înregistrarea inițială  se marchează  cu "X" de către contribuabilii care, devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art.1128 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 3.1  şi 3.2 se marchează  cu "X", după  caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Atenție! Data luării în evidență şi scoaterii din evidență se stabileşte conform prevederilor titlului IV^1 “Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 4. Accize La înregistrarea inițială  se marchează  cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize. Rândurile 4.1  şi 4.2 se marchează  cu "X", după  caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Rândul 5. Impozit la țițeiul din producția internă  La înregistrarea inițială  se marchează  cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit. Rândurile 5.1  şi 5.2 se marchează  cu "X", după  caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor si contribuții sociale La înființare : Rândul 6.1.1 “Număr mediu de salariați estimat de până  la 3 salariați exclusiv”  şi rândul 6.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro” se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 29619 alin. (1^7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care se înființează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro. Perioada fiscală : Rândul 6.2.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuții sociale, potrivit legii. Rândul 6.2.2 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art.58 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare  şi care optează  pentru declararea lunară  a impozitului pe venitul din salarii  şi pe venituri asimilate salariilor  şi a contribuțiilor sociale, potrivit legii. Atenție! Rândul 6.2.2 “Perioada fiscală lunară prin opțiune” se poate marca numai după data de 01.01.2012. Rândul 6.2.3 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuți la art. 29619 alin.(11 ) din Codul fiscal. Rândul 6 3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor   Se marchează  cu "X" numai de contribuabilii care, au obligația de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor. Rândurile 6.3.1  şi 6.3.2 se marchează  cu "X", după  caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Rândul 6.4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate Se marchează  cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să  declare această  contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare  şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.4.1  şi 6.4.2 se marchează  cu "X", după  caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.5. Contribuția de asigurări pentru şomaj Se marchează  cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să  declare această  contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare  şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru  şomaj  şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.5.1  şi 6.5.2 se marchează  cu "X", după  caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.6. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Se marchează  cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să  declare această  contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare  şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă  şi boli profesionale, cu modificările  şi completările ulterioare. Rândurile 6.6.1  şi 6.6.2 se marchează  cu "X", după  caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.7. Contribuția de asigurări sociale Se marchează  cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să  declare această  contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare  şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.7.1  şi 6.7.2 se marchează  cu "X", după  caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale Se marchează  cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să  declare această  contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare  şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea  şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.8.1  şi 6.8.2 se marchează  cu "X", după  caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.9.  Contribuția pentru concedii şi indemnizații Se marchează  cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare această  contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare  şi Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.9.1  şi 6.9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 7. Redevențe miniere La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă. Rândurile  7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Rândul 8. Redevențe petroliere La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă. Rândurile 8.1 şi 8. 2. Se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Se completează numai în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A. Rândul 1. Dizolvare cu lichidare Se marchează  cu "X" în cazul în care se declară  începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia şi radierea societății din registrul comerțului. Se completează  data începerii procedurii de dizolvare stabilită  conform dispozițiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerțului. Rândul 2. Dizolvare fără lichidare Se marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare. Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozițiilor legale. În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unității rezultate în urma fuziunii. Rândul 3. Radiere    Se marchează cu "X" şi se înscrie data cu care s‐a efectuat radierea.

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *