Formulare fiscale

FORMULARE FISCALE FARA NUMAR DE IDENTIFICARE

Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (OPANAF 18/2015). Formular. Se întocmeşte de organul fiscal, în urma analizei cererii de înregistrare cod 099.
Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (OPANAF 18/2015). Formular. Se întocmeşte de organul fiscal, în urma analizei cererii de înregistrare  cod 099.
Decizie privind înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA.  (OPANAF 19/2015)  Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Decizie privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 19/2015)  Formular.  Se întocmeşte de organul fiscal.
Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar (OPANAF 2280/2014). Formular.  Această cerere se formulează pentru obţinerea certificatului  care se utilizează de către contribuabilii persoane fizice în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculelor achiziţionate intracomunitar sau înscrierii armei în documentul care atestă dreptul de deţinere a armei sau, după caz, de port şi de folosinţă a armei, prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi j)  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la Direcţia arme, explozivi şi substanţe periculoase, după caz.
Cerere de anulare a obligaţiilor fiscale (OPANAF 1731/2014). Formular. Se depune de operatorii economici din industria de apărare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014.
Cerere de restituire a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti (OMFP 741/2014). Formular. Cererea se  depune la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  La cererea  se anexează: a) hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată; b) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie. Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data hotărârii judecătoreşti executorii.
Declaraţie de patrimoniu şi de venituri (OMFP 1504/2013) Formular editabil. Persoana fizică supusă verificării fiscale are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal. În situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declaraţia se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului; în situaţia în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.
Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere (OMFP 1022_2013) Formular. Se completează de organul fiscal.
Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere (OPANAF 1022/2013) Formular. Se completează de organul fiscal.
Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 1023/2013) Formular. Se completează de organul fiscal.
Decizie de impunere pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, la persoane fizice (OPANAF 1023/2013) Formular. Se completează de organul fiscal.
Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 1023/2013) Formular. Se completează de organul fiscal.
Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice (OPANAF 1021/2013) Formular. Se completează de organul fiscal.
Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale   (OPANAF 1024/2013) Formular. Se completează de organul fiscal.
Cerere privind grupul fiscal unic (OPANAF 607/2013) Formular. Persoanele impozabile care optează să fie tratate drept grup fiscal unic trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, potrivit acestui formular.
Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale (Ordinul MAE nr. 204/2011). Formular.
Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală (OMFP 393/2013) Formular. Prin depunerea acestei cereri de către contribuabil, organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale eliberează certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri (în vigoare din 1 mai 2013).
Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (OMFP 407/2013) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile (OMFP 407/2013) Formular. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile a instanţei judecătoreşti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, această cerere.
Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (OMFP 407/2013) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Cerere de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului (OMFP 407/2013)Formular. În vederea eliberării adeverinţei de mai jos,  contribuabilul va depune la organul fiscal competent această cerere,  însoţită de copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, precum şi copia documentului de plată, după caz.
Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului (OMFP 407/2013) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Referat privind determinarea diferenţei de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (OMFP 407/2013) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Înştiinţare (OPANAF 339/2013) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Înştiinţare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal
Declaraţie pe proprie răspundere (HG 88/2013) Formular. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) din HG 88/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ajustarea sumei de timbru se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.
Cerere de restituire (HG 88/2013) Formular. Sumele prevăzute la art. 12 din OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie, la cererea contribuabilului, în cazul în care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora. Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune această cerere la organul fiscal competent. El este organul fiscal la care persoana juridică este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, iar, în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.
Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 296/2013) Formular. Persoana fizică sau juridică, care solicită stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu, depune la organul fiscal competent această cerere, însoţită de documentele prevăzute de art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 şi de art. 3 din  Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, în copie şi original.
Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing (OPANAF 296/2013) Formular. Cererea privind autovehiculele în leasing se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoţită de formularul editat.
Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie (OPANAF 1985/2012) Formular. Contribuabilul care deţine calitatea de fiduciar depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent, această declaraţie, însoţită de contractul de fiducie, în original şi copie. Declaraţia se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de fiduciar. Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul şi restituie fiduciarului originalul. În cazul în care fiduciarul depune declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de fiducie. Modificarea şi încetarea contractului de fiducie se înregistrează, de fiduciar, la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declaraţiei având bifată căsuţa “Modificare” sau “Încetare”, după caz, din formular, însoţită de documentele justificative.
Declaraţie de înregistrare a contractelor de locaţiune (OPANAF 1985/2012) Formular. Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune această declaraţie, însoţită de contractul de locaţiune, în original şi copie. Declaraţia se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de locator. Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de locaţiune cu originalul şi restituie locatorului originalul. În cazul în care locatorul depune declaraţia  prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de locaţiune. Modificarea şi încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate, de locator, la organul fiscal competent, prin depunerea declaraţiei având bifată căsuţa “Modificare” sau “Încetare”, după caz, din formular, însoţită de documentele justificative.
Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal (OPANAF 1768/2012) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.
Declaraţie de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (OPANAF 1400/2012) Formular. Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine au obligaţia să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile. Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.
Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) lit.b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, cod 14.13.02.60/î.c.a. (OPANAF 1436/2012) Formular. Organul fiscal, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedura legală,  întocmeşte – dacă este cazul –  această decizie având bifată căsuţa corespunzătoare temeiului legal.
Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) lit.b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, cod 14.13.02.60/î.c.r., (OPANAF 1436/2012) Formular. Organul fiscal, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedura legală,  întocmeşte – dacă este cazul – această decizie având bifată căsuţa corespunzătoare motivului de respingere.
Referat privind soluţionarea cererii de înregistrare în scopuri de TVA depuse în temeiul art. 153 alin.(91) lit.b)-d) din Codul fiscal (OPANAF 1436/2012) Formular. Compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedura legală,  întocmeşte – dacă este cazul –  acest referat prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare.
Notificare pentru soluţionarea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin.(91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (OPANAF 1436/2012) Formular. Dacă cererea  de înregistrate în scopuri de TVA sau documentaţia anexată sunt incomplete ori incorecte, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării. Notificarea cuprinde şi erorile constatate.
Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti (OPANAF 1303/2012) Formular. Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere şi arhivare; de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).
Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti (OPANAF 1303/2012) Formular. Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere şi arhivare;  de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).
Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti  (OPANAF 1303/2012) Formular. Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere şi arhivare;  de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).
Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (OPANAF 1100/2012)Formular. La solicitarea contribuabilului de a fi înregistrat în scopuri de TVA conform prevederilor menţionate, organul fiscal emite decizia de faţă, prin care aprobă sau respinge solicitarea.
Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012) Formular. La primirea acestei notificări, contribuabilul trebuie să se prezinte la sediul unităţii fiscale, în termen de 15 zile şi să depună declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 153^1 din Codul fiscal. În caz de neprezentare, organul fiscal emite decizia de mai jos.
Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012) Formular. Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal, contribuabilul respectiv are obligaţia: a) să se înregistreze în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal, sau b) să se înregistreze în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art.153^1 din Codul fiscal. Dacă înregistrarea nu a avut loc, organul fiscal emite această decizie privind înregistrarea din oficiu. De asemenea, dacă contribuabilul este reactivat prin decizia organului fiscal sau prin înscrierea în Registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, se emite această decizie.
Decizie privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012) Formular. Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează: a) de la data declarării ca inactiv; b) de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului; c) de la data comuncării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art.2 alin.(2) lit.a) din OG 75/2001; d) de la data de 1 august sau 1 februarie, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care, în semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA; e) de la data de 1 februarie sau 1 august, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care, în deconturile aferente celor 6 luni sau celor 2 trimestre, după caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.
Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012)Formular. Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează: a) Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, precum şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, cu efect pentru viitor şi pentru trecut; b) Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.
Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu (OPANAF 714/2012) Formular. În termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, contribuabilul trebuie să se prezinte la sediul unităţii fiscale pentru a depune declaraţia de înregistrare fiscală sau pentru a prezenta documente din care să rezulte că nu are obligaţia înregistrării fiscale.
Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu (OPANAF 714/2012) Formular. În cazul în care contribuabilul nu dă curs notificării de mai sus, organul fiscal va proceda la înregistrarea fiscală din oficiu.
Fişa capacităţii de cazare (OPANAF 52/2012). Se depune de către contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv. Se anexează la declaraţia 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”.Formular
Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania (OMFP 74/2012) Formular. Au obligaţia completării formularului persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania OMFP 74/2012) Formular. Au obligaţia completării persoanele fizice rezidente în România, precum şi persoanele fizice nerezidente, care au avut obligaţia completării formularului prevăzut la art. 1, lit.a), care pleacă din ţara noastră şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic.
NOTIFICARE privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin.(2) – (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare sau a Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi …, de către persoanele fizice care sosesc în România şi care vor avea o şedere mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 40 para (2) – (6) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and …, by individuals arriving in Romania and which are going to stay for more than 183 days (OMFP 74/2012) Formular. Se completează, se semnează şi se eliberează de către autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, potrivit legii.
NOTIFICARE privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2) – (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare sau a Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi …, de către persoanele fizice care pleacă din România şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and  Article 40 para. (2) – (7) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and by individuals leaving Romania and which are going to stay abroad for more than 183 days Formular. Se completează, se semnează şi se eliberează de către autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, potrivit legii.
DECLARAŢIE privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011) Formular. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din instrumente structurale depune la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare.
DECLARAŢIE privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale Formular    La depunerea cererii de rambursare, în conformitate cu art. 11^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii de finanţare din instrumente structurale au obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, conform anexei nr. 2, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează cu ajutorul programului aflat la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Aplicatii/11/decl2010/Decl_Vers20130422.zip
Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu (OPANAF 3392/2011). În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia fiscală privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desfiinţează, decizia de desfiinţare comunicându-se acestuia. Formular
Referat privind impunerea din oficiu (OPANAF 3392/2011). Organul fiscal întocmeşte referatul de faţă, consemnând elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, precum şi rezultatul constatărilor efectuate în acest scop. Formular
Decizie de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale (OMFP 2677/2011). După analizarea îndeplinirii condiţiilor legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul menţionat), organul fiscal emite această decizie. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzutela alin. (1) lit. a)—c), organul fiscal îndrumă contribuabilii înprivinţa drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în cursul procedurii de acordare a înlesnirilor la plată. Formular
Decizie de amânare la plată a penalităţilor de întârziere (OMFP 2677/2011). După analizarea îndeplinirii condiţiilor legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul menţionat), organul fiscal emite această decizie. Formular
Decizie de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale (OMFP 2677/2011). Dacă nu sunt  îndeplinite condiţiile legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul menţionat), organul fiscal emite această decizie. Formular
Situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale (OMFP 2677/2011). Documentul se depune de contribuabil împreună cu cererea de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale (conform art. 3 din Procedura din ordinul menţionat). Formular
Certificat de atestare fiscală  (OMFP 2677/2011).  Se eliberează  de organul fiscal, din oficiu, pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile OUG 29/2011, ca urmare a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale depuse de contribuabil. Se poate utiliza 90 de zile de la data eliberării.Formular
Certificat de atestare fiscală pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii  (OMFP 2677/2011).  Se eliberează  de organul fiscal, din oficiu, pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile OUG 29/2011, ca urmare a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale depuse de contribuabil. Se poate utiliza 90 de zile de la data eliberării. Formular
Proces-Verbal de punere de acord  (OMFP 2677/2011).  Se întocmeşte  de organul fiscal, după clarificarea neconcordanţelor dintre sumele solicitate de către contribuabil în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală. Formular
Referat “A”. (OMFP 2677/2011).  După verificarea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Procedura din ordinul menţionat, organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală, întocmeşte acest referat. Formular
Referat “B”. (OMFP 2677/2011). În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscalîntocmeşte referatul “B” şi emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere. Formular
Acord de principiu (OMFP 2677/2011). Concomitent cu referatul “A”, organul fiscal întocmeşte acordul de principiu sau, după caz, decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale. Formular
Decizie de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale (OMFP 2677/2011). În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de anulare a penalităţilor de întârziere amânate la plată. Formular
Decizie de anulare a penalităţilor de întârziere amânate la plată  (OMFP 2677/2011). În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 10 alin .(1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de anulare a penalităţilor de întârziere amânate la plată. Formular
Decizie de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale (OMFP 2677/2011). În  cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere. Formular
Decizie de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere (OMFP 2677/2011). În  cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere. Formular
Decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale (OMFP 2677/2011). În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere se constată erori în conţinutula acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, precum şi în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art. 17 alin.(5) din OUG 29/2011, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere. Formular
Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere (OMFP 2677/2011). În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere se constată erori în conţinutula acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, precum şi în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art. 17 alin.(5) din OUG 29/2011, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere. Formular
Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi (OMFP 2677/2011). Penalitatea prevăzută la art. 12 din OUG 29/2011 se comunică contribuabilului prin această decizie. Formular
Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781alin. (1) lit. b)/ lit. c) din Codul de procedură fiscală /de reactivare /de îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Decizie de declarare în inactivitate (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Decizie de reactivare (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Decizie de anulare a deciziei de declarare în inactivitate (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Decizie de reducere a penalităţilor de întârziere (OPANAF 3253/2011). După analiza cererii contribuabilului şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în OMFP 2604/2011, organul fiscal eliberează această decizie. Formular
Decizie de anulare a penalităţilor de întârziere (OPANAF 3253/2011). După analiza cererii contribuabilului şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în OMFP 2604/2011, organul fiscal eliberează această decizie. Formular
Certificat (OPANAF 3193/2011). Se eliberează de organul fiscal. Pentru a solicita eliberarea Certificatului, din care rezultă că nu se datorează TVA în România, persoanele prevăzute la pct. 6 din cap. I din OPANAF 3193/2011 trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent, prin poştă sau direct la compartimentul de specialitate. Cererea va fi însoţită de documentul de achiziţie din statul membru a mijlocului de transport, de documentul din care să rezulte data primei înmatriculări, de dovada schimbării reşedinţei în situaţia transferului mijlocului de transport nou dintr-un stat membru în România şi, după caz, de orice alte documente din care rezultă că nu se datorează TVA în România pentru respectiva achiziţie.Cererea de eliberare a Certificatului se poate depune odată cu cererea de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule. Formular
Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF 3193/2011). Se întocmeşte de organul fiscal. Se utiliezează la: a) atestarea plăţii TVA de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabile în România, în scopul înmatriculării acestora; b) atestarea plăţii TVA de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia săse înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codulfiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 153^1din Codul fiscal, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, în sensul art. 125^1alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, în scopul înmatriculării acestora. Formular
Declaraţie privind opţiunea  pentru depunerea lunară a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. (OPANAF 3154/2011). Se completează de către plătitorii de venituri din salarii care au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei 112, dar care optează pentru depunerea lunară a acesteia. Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane juridice române (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and …  for Romanian legal persons. Se utilizează la solicitarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri pentru persoane juridice române. Se întocmeşte într-un exemplar de persoana juridică rezidentă solicitantă. Formular
Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …, pentru persoane juridice române(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and …for Romanian legal persons. Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat, potrivit legii. Formular
Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and …  for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice care desfăşoară activitate independentă. Formular
Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and …for individuals resident in Romania. Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus.Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane rezidente în România (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Fiecare contribuabil, partener al asocierii fără personalitate juridică, va solicita organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat, eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală. Formular
Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane rezidente în România (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Certificatul se eliberează de către organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală. Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons . Pentru a se elibera certificatul, se anexează la cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat de persoana juridică străină, solicitate de organele fiscale (de exemplu: facturi, contracte, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor şi alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele juridice străine), iar în situaţia în care s-au aplicat prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri se va anexa şi copia certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei juridice străine, tradus şi legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea este depusă de către plătitorul de venit, persoană juridică română, se va anexa şi împuternicirea dată acesteia de către persoana juridică străină. Formular
Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons Certificatul se eliberează de către organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat, sau de către organul fiscal unde plătitorul de venit este înregistrat în cazul impozitelor reţinute prin stopaj la sursă, respectiv de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent, după caz. Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat sau la organul fiscal unde este înregistrat plătitorul de venit în cazul impozitelor reţinute prin stopaj la sursă, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent, după caz. Se anexează copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat de persoana fizică nerezidentă (de exemplu: facturi, contracte, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor, state de plată şi alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele fizice nerezidente), iar în situaţia în care s-au aplicat prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri se va anexa şi copia certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei fizice nerezidente, tradus şi legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea este depusă de către plătitorul de venit, persoană juridică română, se va anexa şi împuternicirea dată acesteia de către persoana fizică nerezidentă. Formular
Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals. Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent. Formular
Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activităţii desfăşurate în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexează documentele menţionate în precizările din formular. Formular
Certificat privind atestarea activităţii desfăşurate în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexează documentele menţionate în precizările din formular.Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular
DECLARAŢIE pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate de o întreprindere rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau către un sediu permanent situat în alt stat membru Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of interest and royalty payments made by a resident company or a permanent establishment located in Romania to an associated company resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Declaraţia este completată pentru a se obţine exceptarea de la orice impozitare asupra plăţilor de dobânzi şi redevenţe ce provin din România, cu condiţia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor să fie o întreprindere rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb Formular
DECLARAŢIE pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of dividends paid by a Romanian legal person or by a legal person with the head office located in Romania, incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment of a company from a European Union or European Free Trade Association Member State located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte condiţiile indicate în formular. Formular
Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional  (OMFP 120/2011). În vederea efectuării plăţii taxei pe valoarea adăugată, persoanele impozabile nestabilite în România şi scutite, în condiţiile legii, de obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, vor depune la registratura organului fiscal teritorial în raza căruia a avut loc operaţiunea taxabilă, sau prin poştă, până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-au efectuat livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional.  Formular
Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional (OMFP 120/2011). Se completează de către organul fiscal competent, potrivit datelor înscrise în cererea de mai sus. Formular
Referat justificativ al măsurilor asigurătorii (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular
Decizie de instituire a măsurilor asigurători (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular
Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular
Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular
Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular
Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular
Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale. Măsurile asigurătorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedură fiscală se ridică, prin decizie motivată, de către creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei prevăzute la art. 127, după caz. Formular
Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale. Măsurile asigurătorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedură fiscală se ridică, prin decizie motivată, de către creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei prevăzute la art. 127, după caz. Formular
Cerere de certificare / restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată (OMFP 2465/2010). Restituirea o fac autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat. Solicitanţii depun această cerere la autoritatea sau instituţia publică ce a încasat suma. Formular
Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). În conformitate cu rezultatele verificărilor cererii de restituire, autoritatea sau instituţia publică va emite, în termen de 15 zile, această dispoziţie. Formular
Înştiinţare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). Documentul este folosit de trezoreria statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică, transmiţându-l în sistem electronic unităţii trezoreriei statului la care este arondat solicitantul. Formular
Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). Sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin OMFP 3156/2009 virate eronat la bugetul de stat de către instituţiile/autorităţile publice se restituie la cererea acestora, întocmindu-se acest document. Formular
Anunţ privind valorificarea bunurilor perisabile supuse degradării (OMFP 2389/2010). Comisia fiscală de valorificare a acestor bunuri sechestrate efectuează publicitatea necesară prin publicarea acestui anunţ pe portalul ANAF. Formular
Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării (OMFP 2389/2010). Este întocmit de Comisia fiscală de valorificare. Formular
Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării (OMFP 2389/2010). După finalizarea procedurii de valorificare, Comisia de valorificare emite Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, care constituie titlu de proprietate. Formular
Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social (OPANAF 205/2012). Cererea se depune de către titularul dreptului de folosinţă şi este însoţită de actele prevăzute în ordinul menţionat. Se depune la organul fiscal în a cărei rază teritorială se află situat spaţiul şi se soluţionează în 5 zile. Formular.
Adeverinţă privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (OPANAF 205/2012) Organul fiscal verifică datele înscrise în cererea de mai sus şi eliberează această cerere. Formular
Certificat pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social (OPANAF 205/2012) Organul fiscal verifică datele înscrise în cererea de mai sus şi eliberează acest certificat. Formular
Decizie privind înscrierea în / respingerea din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Din analiza informaţiilor privind încadrarea contribuabilului la condiţiile prevăzute la art. 158^2 alin. 8 din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte decizia corespunzătoare şi o comunică la contribuabil. În cazul respingerii, se poate formula contestaţie în termen de 30 zile de la data comunicării. Formular
Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Pentru radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul depune formularul 095 Cerere de înregistrare în / radiere din Registrul operatorilor intracomunitari. Decizia se întocmeşte în termen de o zi de la înregistrarea cererii şi se comunică la contribuabil. De la data radierii, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal. Formular
Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari(OPANAF 1180/2012). Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în decizie. Decizia se comunică contribuabilului, care poate face contestaţie. Formular
Notificare privind modificarea listei asociaţilor şi/sau administratorilor (OPANAF 2101/2010). Dacă organul fiscal constată, în urma informaţiilor primite de la ONRC, modificări ale asociaţilor sau administratorilor, îl va notifica pe contribuabil cu privire la obligaţia de depunere a cazierului juridicar şi, după caz, a documentelor doveditoare.Formular
Borderou privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumei de …, reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal aferent lunii … (OMFP  1935/2010). Borderoul  se depune, de către notarii publici,  împreună cu Declaraţia 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” la organul fiscal competent. Formular
Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012) În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9) teza a doua din Codul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti selectează, din baza de date pusă la dispoziţie de Oficiul Naţional al  Registrului Comerţului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inactivitatea temporară. Pe baza referatului aprobat de către conducătorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. Formular
Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a TVA pentru anul fiscal … (OMFP 263/2010). Cererea se depune de către exportatorii care beneficiază de regimul special privind soluţionarea solicitărilor de rambursare şi care îndeplinesc prevederile lit. A pct. 1.3 din Procedura soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin ordinul menţionat. Formular
Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată  (OMFP 2017/2011). Compartimentul de analiză de risc al unităţii fiscale, după analizarea solicitării de rambursare, emite, după caz, această decizie. Formular
Decizie privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori (OMFP 263/2010). Dacă se constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute la lit. A pct. 1.3 din Procedura soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin ordinul menţionat, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicării regimului special şi întocmeşte proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori. Formular
Decizie privind încheierea procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal(OMFP 263/2010). Compartimentul învestit cu soluţionarea decontului la momentul declarării inactivităţii fiscale întocmeşte un referat prin care propune încheierea procedurii.Compartimentul de specialitate emite o decizie prin care comunică persoanei impozabile încheierea procedurii de soluţionare a decontului aflat în curs de soluţionare la data declarării inactivităţii fiscale. Formular
Înştiinţare privind soluţionarea cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular
Notificare privind prezentarea de documente în vederea soluţionării cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular
Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii (OPANAF 5/2010). Pe baza constatărilor cuprinse în referatul de analiză şi,după caz, în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetării la faţa locului, compartimentul de specialitate întocmeşte această decizie. Formular
Referat pentru analiză documentară (OPANAF 5/2010). Compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă în situaţia unei cereri de rambursare TVA, verificând respectarea condiţiilor impuse pentru rambursare. Rezultatul analizei se consemnează într-un referat pentru analiza documentară. Este vorba despre cereri de rambursare TVA către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit dispoziţiilor art. 147 ^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice. Formular
Decizie privind stabilirea diferenţelor de TVA (OPANAF 4/2010). Dacă cererea de rambursare depusă înainte de rectificarea sumei TVA a fost deja soluţionată (suma TVA a fost rambursată) şi ca urmare a rectificării sumei rambursate rezultă o sumă de rambursat mai mică decât suma deja rambursată, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul Deciziei privind stabilirea diferenţelor de TVA rambursată în condiţiile art. 147^ 2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se stabileşte diferenţa de plată dintre taxa deja rambursată şi taxa calculată ca urmare a aplicării pro-ratei definitive. Formular
Decizie de rambursare a TVA (OPANAF 4/2010) Pe baza referatului de analiză documentară se întocmeşte proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, propus spre aprobare directorului coordonator. Formular
Referat de analiză documentară (OPANAF 4/2010). În cazul în care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte acest referat. Formular
Cerere de informaţii suplimentare (OPANAF 4/2010). În cazul în care compartimentul de specialitate TVA consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie  privind cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, acesta poate cere, pe cale electronică, informaţii suplimentare, în special de la solicitant, dar şi de la autorităţile competente din statul membru de stabilire. Formular 1 / Formular 2 / Formular 3
Registru de evidenţă a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 4/2010). Se utilizează de organele fiscale. Formular
Declaraţie privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete (HG 1620/2009). Preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pentru ţigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru producţie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru ţigaretele achiziţionate, cu excepţia celor pentru care preţurile se declară de producătorul intern, de operatorul înregistrat/destinatarul înregistrat sau de importatorul de astfel de produse şi se notifică la autoritatea fiscală centrală – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor. Înregistrarea se face pe baza acestei declaraţii. Ea se întocmeşte în 3 exemplare. Declaraţia va fi depusă la autoritatea fiscală centrală cu minimum două zile înainte de data practicării acestor preţuri. Formular
Declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu (HG 1620/2009). Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri au obligaţia de a depune în acest sens, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui în care se produc, o declaraţie la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au domiciliul. Formular
Cerere privind înregistrarea operatorului economic autorizat pentru producţie/achiziţii intracomunitare/import/ furnizare de: cărbune/lignit/cocs/gaz natural/energie electrică (HG 1620/2009). Înregistrarea operatorilor economici autorizaţi în domeniul menţionat se face la autoritatea vamală centrală. Formular
Cerere privind acordarea autorizaţiei de utilizator final (HG 1620/2009). Pentru produsele energetice de natura celor prevăzute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal nu se datorează accize atunci când sunt livrate operatorilor economici care deţin autorizaţii de utilizator final pentru utilizarea produselor respective în unul dintre scopurile prevăzute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) şi e) din Codul fiscal. Autorizaţiile de utilizator final se eliberează de autoritatea vamală teritorială, la cererea scrisă a operatorilor economici. Formular
Autorizaţie de utilizator final (HG 1620/2009). În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii autoritatea vamală teritorială eliberează autorizaţia de utilizator final, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale. Formular
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate (HG 1620/2009). Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informaţii, după caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achiziţionată, cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare. Formular
Declaraţie privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător (HG 1620/2009). Micii producători de vinuri liniştite au obligaţia ca în fiecare an să depună semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, la autoritatea vamală teritorială, o declaraţie privind cantitatea de vinuri liniştite produsă, precum şi cantităţile de vinuri comercializate în perioada de raportare. Formular
Declaraţie privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător (HG 1620/2009). Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25) au obligaţia ca semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, să prezinte autorităţii vamale teritoriale o situaţie centralizatoare. Formular
Cerere pentru acordarea autorizaţiei de antrepozit fiscal (HG 1620/2009). Un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea competentă. În vederea obţinerii autorizaţiei, persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă. Pentru a obţine  autorizaţia, antrepozitarul autorizat propus trebuie să depună cerere la autoritatea vamală teritorială. De asemenea, pentru obţinerea autorizaţiei, instituţiile care gestionează rezerva de stat şi rezerva de mobilizare vor depune această cerere la autoritatea fiscală centrală. Formular
Cerere de autorizare ca destinatar autorizat (HG 1620/2009). Destinatarul înregistrat de produse accizabile poate să-şi desfăşoare activitatea în baza autorizaţiei valabile emisă de autoritatea competentă. În vederea obţinerii autorizaţiei, persoana care intenţionează să fie destinatar înregistrat trebuie să depună o cerere la autoritatea vamală teritorială. Formular
Document administrativ de însoţire (HG 1620/2009) – Formular
Document administrativ de însoţire în procedură alternativă HG 1620/2009). În situaţia în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul poate începe deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize numai după înştiinţarea autorităţii vamale centrale (responsabilă pentru sistemul informatizat şi corespondenţa cu autorităţile competente din statele membre) prin transmiterea copiei pe suport hârtie a documentului care va însoţi deplasarea produselor. Formular
Raport de primire (HG 1620/2009). Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se consideră încheiată pentru expeditor în baza raportului de primire înaintat de destinatar sau, după caz, în baza raportului de export înaintat de autoritatea competentă a locului de export, prin intermediul sistemului informatizat. Formular
Raport de export (HG 1620/2009). În situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul Fiscal şi, după caz, la art. 206^30 alin. (2) lit. b), autorităţile competente din statul membru al UE de export întocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de ieşire, prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul Comunităţii. Autorităţile competente din statul membru de expediţie înaintează raportul de export expeditorului. Formular
Cerere de restituire a accizelor (HG 1620/2009). Comerciantul expeditor care doreşte să solicite restituirea accizelor pentru produsele ce urmează a fi expediate pentru consum într-un alt  stat membru trebuie să depună la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, cu cel puţin 48 de ore înainte de expedierea produselor, o cerere de restituire, şi să facă dovada că pentru acele produse accizele au fost plătite. Formular
Document de însoţire pentru circulaţia intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum (HG 1620/2009). Documentul de însoţire se utilizează în cazul deplasării produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum în România către un destinatar dintr-un stat membru în scop comercial. Formular
Cerere privind acordarea autorizaţiei de reprezentant fiscal.(HG 1620/2009). Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum într-un stat membru şi destinate ulterior vânzării unei persoane din România care nu desfăşoară o activitate economică independentă, vânzătorul din acel stat membru sau reprezentantul său fiscal stabilit în România trebuie să se înregistreze şi să garanteze plata accizelor la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi are domiciliul persoana care primeşte produsele accizabile. Reprezentantul fiscal trebuie să fie stabilit în România şi să fie autorizat de către autoritatea vamală teritorială. Formular
Cerere de restituire a accizelor în cazul vânzării la distanţă (HG 1620/2009). Vânzătorul va depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia îşi are sediul o cerere de restituire, menţionând livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă, pentru care s-au plătit accizele pe teritoriul statelor membre de destinaţie, pe parcursul unui trimestru.Formular
Situaţie centralizatoare privind privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile (HG 1620/2009). Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor depune lunar la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. Formular
Situaţie privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase (HG 1620/2009). Lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, pentru luna precedentă, antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare sunt obligaţi să transmită on-line la autoritatea vamală teritorială o situaţie, care să conţină informaţii cu privire la produsele accizabile. Formular
Certificat scutire de accize (HG 1620/2009). În vederea restituirii sumelor reprezentând accizele, importatorul va depune cererea de restituire de accize până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat. Formular
Cerere de restituire a accizei în baza prevederilor art. 206^56 din Codul fiscal (HG 1620/2009). În vederea restituirii sumelor reprezentând accizele, beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevăzuţi la art. 206^56 alin. (1) din Codul fiscal (importatori) vor depune o cerere până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială. Formular
Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie (HG 768/2010). Formular (anexa 52.1)Formular (anexa 52.2). Formular (anexa 53.1)Formular (anexa 53.2). Zilnic antrepozitele fiscale de producţie sau de depozitare vor înscrie toate cantităţile de combustibil livrate cu destinaţia utilizării exclusive pentru aeronave,  respectiv nave, în jurnale speciale întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 52.1. Jurnalele se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică  şi vor fi transmise on-line până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare autorităţii vamale teritoriale În cazul în care combustibilul pentru aviaţie este facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice către un intermediar care administrează contracte cu companii aeriene şi care emite, la rândul lui, facturi către acestea, după alimentarea aeronavelor în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la alin. (15), fără a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal către intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviaţie de la antrepozitul fiscal de depozitare către aeronave va fi însoţită de avizul de însoţire. Dovada care stă la baza acordării scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentată aeronava o reprezintă certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a cărei aeronavă a fost alimentată. Certificatul de livrare se întocmeşte de către antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul antrepozit fiscal va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 52.1. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 53.1.
Cerere privind acordarea autorizaţiei de importator/expeditor înregistrat (HG 1620/2009). Operatorul economic care intenţionează să importe produsele accizabile prevăzute la art. 206^61 Codul Fiscal trebuie să depună o cerere pentru obţinerea autorizaţiei de importator. Formular
Notă de comandă pentru timbre/banderole (HG 1620/2009). Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat pentru producţie sau depozitare, destinatarul înregistrat şi importatorul autorizat depun nota de comandă la autorităţile vamale teritoriale. Formular
Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării sunt obligaţi să prezinte lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea. În cazul banderolelor, această situaţie se va întocmi pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea. Formular
Evidenţa marcajelor deteriorate şi distruse (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării vor ţine o evidenţă distinctă a marcajelor distruse. Formular
Marcaje deteriorate (HG 1620/2009). Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârşitul fiecărei zile pe un formular special. Formular
Raport de inspecţie fiscală încheiat la persoanele fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea rezultatelor verificării, ca urmare a unei inspecţii fiscale la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale. Formular
Raport de inspecţie fiscală pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, încheiat la persoane fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea rezultatelor verificării, ca urmare a unei inspecţii fiscale anticipate la persoane fizice, pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Formular
Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 2117/2011) Decizia se completează la finalizarea unei inspecţii fiscale, ca urmare a stabilirii de obligaţii privind impozitul pe venit în sarcina unor persoane fizice, înregistrate sau neînregistrate la organul fiscal, care au desfăşurat activităţi economice supuse impozitării. Formular
Decizie de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare (OPANAF 2117/2011) Decizia cuprinde taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală împreună cu accesoriile aferente acesteia, înscrise în Raportul de inspecţie fiscală încheiat la  persoane fizice pentru soluţionarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare. Formular
Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale.(OPANAF 2117/2011) Decizia reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală la finalizarea inspecţiei fiscale pentru stabilirea taxei pe valoarea adăugată şi a altor obligaţii fiscale (cu excepţia impozitului pe venit) la persoana fizică sau asocierile de persoane fizice neînregistrate la organele fiscale. Cuprinde taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale suplimentare împreună cu accesoriile aferente acestora, înscrise în “Raportul de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale”. Formular
Titlu executoriu – (OPANAF 1438/2009) Se utilizează în baza art.141 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Formular
Somaţie – (OPANAF 1438/2009) Se utilizează în baza art.145 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Formular
Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România (OPANAF 1165/2009). Se utilizează de organele fiscale.Formular
Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România (OPANAF 1165/2009) Dacă contribuabilul nu a depus declaraţia de menţiuni 092, în urma notificării de mai sus, organul fiscal emite această decizie. Formular
Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (OPANAF 834/2009) Este utilizat de personalul cu atribuţii de control împuternicit de ANAF.  Formularele sunt înseriate şi numerotate. Formular
Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF 3193/2011) Serveşte la atestarea plăţii TVA de către persoanele care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport, în scopul înmatriculării acestora în România. Se întocmeşte de organul fiscal competent. Formular
Declaraţie privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distillate pe perioada (OPANAF 903/2009) Formular Programul de lucru constituie declaraţie făcută pe propria răspundere a antrepozitarului. Se depune cu 15 zile înainte la Direcţia de autorizări din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.
Extrasul situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute, potrivit legii (OMFP 62/2009) Aceste organizaţii au obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2008. Formular
Jurnal pentru vânzări, Jurnal pentru cumpărări, Registrul nontransferurilor de bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale primite în scopul expertizării sau efectuării de lucrări asupra acestora (OMEF 1372/2008) Documentele prevăzute în OMEF 1372/2008 privind organizarea evidenţei în scopul TVA, nu sunt formulare tipizate. Fiecare persoană impozabilă poate să-şi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată şi taxa deductibilă, conform specificului propriu de activitate. Aici sunt modelele orientative ale jurnalelor şi registrelor care trebuie întocmite conform art. 156 din Codul fiscal. Documentele se pot întocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic. Formular
Jurnal pentru cumpărări – cu TVA la încasare, Jurnal pentru vânzări – cu TVA la încasare (Pct. 79 alin. (7) din Normele de aplicare ale art. 156 din Codul fiscal, valabil în 2013): documentele prevăzute la alin. (2) – (6) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Fiecare persoană impozabilă poate să îşi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată şi taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conţină informaţiile minimale stabilite la alin. (2) – (6) şi să asigure întocmirea decontului de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal. Aici prezentăm modelele orientative:  Model Jurnal pentru cumpărări (forma actuală şi forma TVA la încasare) – format xls Model Jurnal vânzări TVA la încasare – format xls
Declaraţie privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal Formular. Formularul se depune de către operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor. Se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi operatorii economici, precum şi la instituţia publică de la care au fost primite subvenţiile sau transferurile respective. Se completează cu ajutorul programului de asistenţă, cu codificarea informaţiei prin cod de bare. Program
Declaraţie specială privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale (Ordin comun MMFES 26/2008 şi MSP 112/2008). Se depune de către contribuabilii nerezidenţi la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Formular
Declaraţie fiscală privind înfiinţarea sau desfiinţarea unei reprezentanţe în cursul anului fiscal (OMFP 460/2004) Se completează de persoana juridică din străinătate care a deschis, respectiv a desfiinţat o reprezentanţă în România. Se completează de mână sau cu echipament informatic, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Formular
Declaraţie anuală privind impozitul pe reprezentanţe (OMFP 460/2004) Se completează de persoana juridică din străinătate care are o reprezentanţă în România. Se completează de mână sau cu echipament informatic, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Formular
Declaraţie privind sediile secundare (OMFP 1329/2004) Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care le înfiinţează. Se întocmeşte în două exemplare. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare. Formular
Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA (OMFP 262/2007). Începând cu 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA are prefixul “RO”, urmat de codul de identificare fiscală. Administraţia Finanţelor Publice va transmite noul certificat prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată. Pentru contribuabilii plătitori de TVA înscrişi în evidenţa specială, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale.Formular
Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OMFP 2235/2006) Formular. Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizează de către persoanele juridice şi fizice pentru achitarea obligaţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, etc., pentru achitarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate, precum şi pentru transferul în conturile proprii al sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului. Detalii complete găsiţi în formularul de faţă. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Program
Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OMFP 1801/2011) Formular. Acest Ordin de plată pentru Trezoreria Statului se utilizează de către persoanele  fizice care efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Program
Adeverinţă de venit şi Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit (OPANAF 193/2009) Formular. Formularul reprezintã documentul prin care se atestã faptul cã o persoanã fizicã figureazã în evidenta fiscalã, constituitã pe baza declaratiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal. Se elibereazã de organul fiscal competent, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit .
Certificat de înregistrare fiscală (OMFP 262/2007) Se utilizează la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite şi contribuţii. Se eliberează de organul fiscal. Formular
Certificat de obligaţii bugetare (OMFP 752/2006) – Organul fiscal, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, în următoarele situaţii: a) pentru completarea doc umentaţiei necesare procesului de privatizare; b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante; c) pentru alte situaţii prevăzute de lege. Formular
Declaraţie informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim  de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi (HG 50/2012 art. 1, cap. D, pct. 10). Plătitorii de venituri depun această declaraţie la autoritatea fiscală competentă până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul. Formular
Decizie de restituire a accizelor (OMEF 420/2007). Se eliberează de organul fiscal ca urmare a cererii formular 321 şi a verificărilor efectuate. Formular
Decizie de impunere anuală privind venitul din activităţi agricole – impunere pe norme de venit (OMFP 411/2006). Pe baza Declaraţiei speciale privind veniturile din activităţi agricole – impunere pe norme de venit pe anul … se stabileşte impozitul pe veniturile din activităţi agricole. Se ţine cont de plăţile efectuate în prealabil, de opţiunea sponsorizării unei organizaţii non-profit şi de cheltuielile cu bursa privată. Pot rezulta sume de plătit în plus de contribuabil, sau de restituit de administraţia financiară. Activităţile agricole avute în vedere sunt de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc. Formular
Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal (OMEF 330/2007). Pe baza Declaraţiei privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul …, organul fiscal stabileşte impozitul pentru veniturile astfel obţinute. Pot rezulta sume de plătit în plus de contribuabil, sau de restituit de administraţia financiară. Formular
Decizie de impunere pentru plăti anticipate privind venitul din activităţi independente (OMFP 160/2004). Pe baza Declaraţiei privind veniturile estimate din activităţi independente, a Declaraţiei speciale privind veniturile din activităţi independente pe anul, sau a Raportului de inspecţie fiscală, organul fiscal stabileşte plăţile anticipate cu titlu de impozit. Acestea se fac în tranşe trimestriale. Formular
Decizie de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004). Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni. În baza Cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, organul fiscal eliberează Decizia privind noul domiciliu fiscal. Formular
Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal (Ordin ANAF 526/2004). Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului este iniţiată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare a unui nou domiciliu fiscal. Contribuabilul este notificat de către organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal. Formular
Înştiinţare – (OPANAF 1752/2008) reprezintă documentul prin care organul fiscal cu atribuţii de cercetare la faţa locului înştiinţează contribuabilul deţinător al terenurilor, încăperilor şi a altor incinte despre cercetarea care urmează să se efectueze la acesta. Formular
Înştiinţare privind obligaţia de înregistrare fiscală sau de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006). Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii înregistraţi la data de 1 septembrie 2006 au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal. Până la data de 30 septembrie 2006, administraţiile finanţelor publice înştiinţează toţi contribuabilii care îşi au domiciliul fiscal în raza lor teritorială de competenţă asupra acestei obligaţii. Formular
Notificare privind domiciliul fiscal al contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004/). Acest document este transmis contribuabilului când organul fiscal modifică din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului (vezi mai sus). Formular
Notificare privind modul de completare a formularelor 070 şi 080 (OMFP 1346/2006). La primirea declaraţiei de înregistrare fiscală/declaraţiei de menţiuni, organul fiscal competent verifică modul de completare a acesteia şi actele doveditoare ale informaţiilor. Dacă, în urma verificărilor efectuate, se constată neconcordanţe, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea unei notificări. Formular
Cerere de modificare a informaţiilor referitoare la obligaţiile restante la bugetul de stat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (OMFP 551/2003). Formular.  Debitorul va face dovada achitării integrale a obligaţiilor restante la bugetul de stat organului fiscal teritorial unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, prin completarea unei cereri de modificare a informaţiilor referitoare la obligaţiile restante la bugetul de stat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Cererea cuprinde şi informaţiile referitoare la sucursale şi/sau punctele sale de lucru şi are anexate copii de pe ordinele de plată. Data achitării este data ultimului ordin de plată efectuată în contul obligaţiilor restante.

sursa: www.anaf.ro