Plan de conturi 2015

CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, îMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
GRUPA 10- CAPITAL ŞI REZERVE
101 Capital 101 Capital
1011 Capital subscris nevărsat 1011 Capital subscris nevărsat
1012 Capital subscris vărsat 1012 Capital subscris vărsat
1015 Patrimoniul regiei 1015 Patrimoniul regiei
1016 Patrimoniul public 1016 Patrimoniul public
1017 Patrimoniul privat Cont nou
1018 Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 1018 Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
103 Alte elemente de capitaluri proprii Cont nou
1031 Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii 1068 Alte rezerve/analitic distinct
1033 Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină 1067 Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină
1038 Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capital uri proprii 1064 Rezerve de valoare justă
104 Prime de capital 104 Prime de capital
1041 Prime de emisiune 1041 Prime de emisiune
1042 Prime de fuziune/divizare 1042 Prime de fuziune/divizare
1043 Prime de aport 1043 Prime de aport
1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare
106 Rezerve 106 Rezerve
1061 Rezerve legale 1061 Rezerve legale
1063 Rezerve statutare sau contractuale 1063 Rezerve statuta re sau contractuale
1068 Alte rezerve 1068 Alte rezerve/analitic distinct
107 Diferenţe de curs valutar din conversie 107 Rezerve din conversie
108 Interese care nu controlează 108 Interese care nu controlează
1081 Interese care nu controlează – rezultatul exerciţiului financiar 1081 Interese care nu controlează – rezultatul exerciţiului financiar
1082 Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii 1082 Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii
109 Acţiuni proprii 109 Acţiuni proprii
1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt
1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung 1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung
1095 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă 1095 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă
GRUPA 11 – REZULTATUL REPORTAT
117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a lAS, mai puţin lAS 29 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a lAS, mai puţin lAS 29
1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile Cont nou
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene
GRUPA 12 – REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
121 Profit sau pierdere 121 Profit sau pierdere
129 Repartizarea profitului CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 129 Repartizarea profitului
GRUPA 14 – CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA,
141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1411 Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capital uri proprii 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii/analitic distinct
1412 Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capital uri proprii 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii/analitic distinct
149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1491 Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capital uri proprii 1495 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii/analitic distinct
1495 Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute 1491 Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute
1498 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 1495 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii/analitic distinct
GRUPA 15 – PROVIZIOANE
151 Provizioane 151 Provizioane
1511 Provizioane pentru litigii 1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări
1514 Provizioane pentru restructurare 1514 Provizioane pentru restructurare
1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
1516 Provizioane pentru impozite 1516 Provizioane pentru impozite
1517 Provizioane pentru terminarea contractului de muncă Cont nou
1518 Alte provizioane 1518 Alte provizioane
GRUPA 16 – îMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci 1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci
1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
162 Credite bancare pe termen lung 162 Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung 1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă
1623 Credite externe guvernamentale 1623 Credite externe guvernamentale
1624 Credite bancare externe garantate de stat 1624 Credite bancare externe garantate de stat
1625 Credite bancare externe garantate de bănci 1625 Credite bancare externe garantate de bănci
1626 Credite de la trezoreria statului 1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare interne garantate de stat 1627 Credite bancare interne garantate de stat
166 Datorii care privesc imobilizările financiare 166 Datorii care privesc imobilizările financiare
1661 Datorii faţă de entităţile afiliate 1661 Datorii faţă de entităţile afiliate
1663 Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 1663 Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate 1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate
1686 Dobânzi aferente datoriilor fată de entitătile asociate şi entităţile controlate în comun’ 1686 Dobânzi aferente datoriilor fată de entitătile de care compania este legată prin interese de participare
1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate 1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii Cont nou
1691 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor
1692 Prime privind rambursarea altor datorii Cont nou
CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILlZĂRI
GRUPA 20 – IMOBILlZĂRI NECORPORALE
201 Cheltuieli de constituire 201 Cheltuieli de constituire
203 Cheltuieli de dezvoltare 203 Cheltuieli de dezvoltare
205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
206 Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale Cont nou
207 Fond comercial 207 Fond comercial
2071 Fond comercial pozitiv 2071 Fond comercial pozitiv
2075 Fond comercial negativ 2075 Fond comercial negativ
208 Alte imobilizări necorporale 208 Alte imobilizări necorporale
GRUPA 21 – IMOBILlZĂRI CORPORALE
211 Terenuri şi amenajări de terenuri 211 Terenuri şi amenajări de terenuri
2111 Terenuri 2111 Terenuri
2112 Amenajări de terenuri 2112 Amenajări de terenuri
212 Construcţii 212 Construcţii
213 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
2133 Mijloace de transport 2133 Mijloace de transport
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
215 Investiţii imobiliare Cont nou
216 Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale Cont nou
217 Active biologice productive 2134 Animale şi plantaţii
GRUPA 22 – IMOBILlZĂRI CORPORALE în CURS DE APROVIZIONARE
223 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare 223 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare/analitic distinct
224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare 224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare
227 Active biologice productive în curs de aprovizionare Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare/analitic distinct
GRUPA 23 – IMOBILlZĂRI în CURS
231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie
235 Investiţii imobiliare în curs de execuţie Cont nou
GRUPA 26 – IMOBILlZĂRI FINANCIARE
261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
262 Acţiuni deţinute la entităţi asociate 263 Interese de participare/analitic distinct
263 Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun 263 Interese de participare/analitic distinct
264 Titluri puse în echivalenţă 264 Titluri puse în echivalenţă
265 Alte titluri imobilizate 265 Alte titluri imobilizate
266 Certificate verzi amânate 266 Certificate verzi amânate
267 Creanţe imobilizate 267 Creanţe imobilizate
2671 Sume de încasat de la entităţile afiliate 2671 Sume datorate de entităţile afiliate
2672 Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate
2673 Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 2673 Creanţe legate de interesele de participare
2674 Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 2674 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare
2675 Împrumuturi acordate pe termen lung 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung
2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung
2677 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi 2677 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi
2678 Alte creanţe imobilizate 2678 Alte creanţe imobilizate
2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate 2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate
2692 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate 2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare/analitic distinct
2693 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun 2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare/analitic distinct
2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare 2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare
GRUPA 28 -AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILlZĂRILE
280 Amortizări privind imobilizările necorporale 280 Amortizări privind imobilizările necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare
2806 Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare/analitic distinct
2807 Amortizarea fondului comercial 2807 Amortizarea fondului comercial
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale
281 Amortizări privind imobilizările corporale 281 Amortizări privind imobilizările corporale
2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri
2812 Amortizarea construcţiilor 2812 Amortizarea construcţiilor
2813 Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor/analitic distinct
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 2814 Amortizarea altor imobilizări corporale
2815 Amortizarea investiţiilor imobiliare Cont nou
2816 Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale Cont nou
2817 Amortizarea activelor biologice productive 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport,
GRUPA 29 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILlZĂRILOR
290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare/analitic distinct
2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare
2906 Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare/analitic distinct
2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale 2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale
291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri 2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri
2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţii lor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor/analitic distinct
2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale 2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale
2915 Ajustări pentru deprecierea investiţii lor imobiliare Cont nou
2916 Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale Cont nou
2917 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţii lor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor/analitic distinct
293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie
2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie 2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie
2935 Ajustări pentru deprecierea investiţii lor imobiliare în curs de execuţie Cont nou
296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate
2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun 2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare
2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate 2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile afiliate 2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate
2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare
2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung 2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung
2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe 2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe
CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE în CURS DE EXECUŢIE
GRUPA 30 – STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
301 Materii prime 301 Materii prime
302 Materiale consumabile 302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare 3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili 3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat 3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb 3024 Piese de schimb
3025 Seminţe şi materiale de plantat 3025 Seminţe şi materiale de plantat
3026 Furaje 3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile 3028 Alte materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale
GRUPA 32 – STOCURI în CURS DE APROVIZIONARE
321 Materii prime în curs de aprovizionare 321 Materii prime în curs de aprovizionare
322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare 322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare
323 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare 323 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare
326 Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare 326 Animale în curs de aprovizionare
327 Mărfuri în curs de aprovizionare 327 Mărfuri în curs de aprovizionare
328 Ambalaje în curs de aprovizionare 328 Ambalaje în curs de aprovizionare
GRUPA 33 – PRODUCŢIE în CURS DE EXECUŢIE
331 Produse în curs de execuţie 331 Produse în curs de execuţie
332 Servicii în curs de execuţie 332 Servicii în curs de execuţie
GRUPA 34 – PRODUSE
341 Semifabricate 341 Semifabricate
345 Produse finite 345 Produse finite
346 Produse reziduale 346 Produse reziduale
347 Produse agricole Cont nou
348 Diferenţe de preţ la produse 348 Diferenţe de preţ la produse
GRUPA 35 – STOCURI AFLATE LA TERŢI
351 Materii şi materiale aflate la terţi 351 Materii şi materiale aflate la terţi
354 Produse aflate la terţi 354 Produse aflate la terţi
356 Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi 356 Animale aflate la terţi
357 Mărfuri aflate la terţi 357 Mărfuri aflate la terţi
358 Ambalaje aflate la terţi 358 Ambalaje aflate la terţi
GRUPA 36 -ACTIVE BIOLOGICE DE NATURASTOCURILOR
361 Active biologice de natura stocurilor 361 Animale şi păsări
368 Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor 368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări
GRUPA 37 – MĂRFURI
371 Mărfuri 371 Mărfuri
378 Diferenţe de preţ la mărfuri 378 Diferenţe de preţ la mărfuri
GRUPA 38 – AMBALAJE
381 Ambalaje 381 Ambalaje
388 Diferenţe de preţ la ambalaje 388 Diferenţe de preţ la ambalaje
GRUPA 39 -AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREASTOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI în CURS DE EXECUŢIE
391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie
394 Ajustări pentru deprecierea produselor 394 Ajustări pentru deprecierea produselor
3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor
3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite
3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale
3947 Ajustări pentru deprecierea produselor agricole Cont nou
395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi 3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi
3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi 3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi
3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi 3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi
3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi 3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi
3955 Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi Cont nou
3956 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi 3956 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi
3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi
3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi
396 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor 396 Ajustări pentru deprecierea animalelor
397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor
CLASA 4 – CONTURI DE TERŢI
GRUPA 40 – FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
401 Furnizori 401 Furnizori
403 Efecte de plătit 403 Efecte de plătit
404 Furnizori de imobilizări 404 Furnizori de imobilizări
405 Efecte de plătit pentru imobilizări 405 Efecte de plătit pentru imobilizări
408 Furnizori – facturi nesosite 408 Furnizori – facturi nesosite
409 Furnizori – debitori 409 Furnizori – debitori
4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor
4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii 4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii
4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
GRUPA 41 – CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
411 Clienţi 411 Clienţi
4111 Clienţi 4111 Clienţi
4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu
413 Efecte de primit de la clienţi 413 Efecte de primit de la clienţi
418 Clienţi – facturi de întocmit 418 Clienţi – facturi de întocmit
419 Clienţi – creditori 419 Clienţi – creditori
GRUPA 42 – PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
421 Personal – salarii datorate 421 Personal – salarii datorate
423 Personal – ajutoare materiale datorate 423 Personal – ajutoare materiale datorate
424 Prime reprezentând participarea personalului la profit 424 Prime reprezentând participarea personalului la profit
425 Avansuri acordate personalului 425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate 426 Drepturi de personal neridicate
427 Reţineri din salarii datorate terţilor 427 Reţineri din salarii datorate terţilor
428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
4281 Alte datorii în legătură cu personalul 4281 Alte datorii în legătură cu personalul
4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul
GRUPA 43 – ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
431 Asigurări sociale 431 Asigurări sociale
4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale
4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate
437 Ajutor de şomaj 437 Ajutor de şomaj
4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj
4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj
438 Alte datorii şi creanţe sociale 438 Alte datorii şi creanţe sociale
4381 Alte datorii sociale 4381 Alte datorii sociale
4382 Alte creanţe sociale 4382 Alte creanţe sociale
GRUPA 44 – BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
441 Impozitul pe profiUvenit 441 Impozitul pe profiUvenit
4411 Impozitul pe profit 4411 Impozitul pe profit
4418 Impozitul pe venit 4418 Impozitul pe venit
442 Taxa pe valoarea adăugată 442 Taxa pe valoarea adăugată
4423 TVAde plată 4423 TVAde plată
4424 TVA de recuperat 4424 TVA de recuperat
4426 TVA deductibilă 4426 TVA deductibilă
4427 TVA colectată 4427 TVA colectată
4428 TVA neexigibilă 4428 TVA neexigibilă
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor
445 Subvenţii 445 Subvenţii
4451 Subvenţii guvernamentale 4451 Subvenţii guvernamentale
4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii 4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii 4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii
446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
447 Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate 447 Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate
448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
4481 Alte datorii faţă de bugetul statului 4481 Alte datorii faţă de bugetul statului
4482 Alte creanţe privind bugetul statului 4482 Alte creanţe privind bugetul statului
GRUPA 45 – GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI
451 Decontări între entităţile afiliate 451 Decontări între entităţile afiliate
4511 Decontări între entităţile afiliate 4511 Decontări între entităţile afiliate
4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate 4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate
453 Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 453 Decontări privind interesele de participare
4531 Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 4531 Decontări privind interesele de participare
4538 Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 4538 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare
455 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor 455 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
4551 Acţionari/asociaţi – conturi curente 4551 Acţionari/asociaţi – conturi curente
4558 Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente 4558 Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
457 Dividende de plată 457 Dividende de plată
458 Decontări din operaţiuni în participaţie 458 Decontări din operaţii în participaţie
4581 Decontări din operaţiuni în participaţie – pasiv 4581 Decontări din operaţii în participaţie – pasiv
4582 Decontări din operaţiuni în participaţie – activ 4582 Decontări din operaţii în participaţie – activ
GRUPA 46 – DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
461 Debitori diverşi 461 Debitori diverşi
462 Creditori diverşi 462 Creditori diverşi
GRUPA 47 – CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
471 Cheltuieli înregistrate în avans 471 Cheltuieli înregistrate în avans
472 Venituri înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans
473 Decontări din operaţiuni în curs de clarificare 473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
475 Subvenţii pentru investiţii 475 Subvenţii pentru investiţii
4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii 4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii
4753 Donaţii pentru investiţii 4753 Donaţii pentru investiţii
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii 4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii
478 Venituri în avans aferente activelor primite prin 478 Venituri în avans aferente activelor primite prin
GRUPA 48 – DECONTĂRI în CADRUL UNITĂŢII
481 Decontări între unitate şi subunităţi 481 Decontări între unitate şi subunităţi
482 Decontări între subunităţi 482 Decontări între subunităţi
GRUPA 49 -AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi
495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii 495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii
496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi 496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi
CLASA 5 – CONTURI DE TREZORERIE
GRUPA 50 – INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate
506 Obligaţiuni 506 Obligaţiuni
507 Certificate verzi primite 507 Certificate verzi acordate
508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
5081 Alte titluri de plasament 5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament 5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament
509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate 5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate
5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt 5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt
GRUPA 51 – CONTURI LA BĂNCI
511 Valori de încasat 511 Valori de încasat
5112 Cecuri de încasat 5112 Cecuri de încasat
5113 Efecte de încasat 5113 Efecte de încasat
5114 Efecte remise spre sconta re 5114 Efecte remise spre sconta re
512 Conturi curente la bănci 512 Conturi curente la bănci
5121 Conturi la bănci în lei 5121 Conturi la bănci în lei
5124 Conturi la bănci în valută 5124 Conturi la bănci în valută
5125 Sume în curs de decontare 5125 Sume în curs de decontare
518 Dobânzi 518 Dobânzi
5186 Dobânzi de plătit 5186 Dobânzi de plătit
5187 Dobânzi de încasat 5187 Dobânzi de încasat
519 Credite bancare pe termen scurt 519 Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt 5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă
5193 Credite externe guvernamentale 5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat 5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de bănci 5195 Credite externe garantate de bănci
5196 Credite de la trezoreria statului 5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat 5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
GRUPA 53 – CASA
531 Casa 531 Casa
5311 Casa în lei 5311 Casa în lei
5314 Casa în valută 5314 Casa în valută
532 Alte valori 532 Alte valori
5321 Timbre fiscale şi poştale 5321 Timbre fiscale şi poştale
5322 Bilete de tratament şi odihnă 5322 Bilete de tratament şi odihnă
5323 Tichete şi bilete de călătorie 5323 Tichete şi bilete de călătorie
5328 Alte valori 5324 Alte valori
GRUPA 54 -ACREDITIVE
541 Acreditive 541 Acreditive
5411 Acreditive în lei 5411 Acreditive în lei
5414 Acreditive în valută 5412 Acreditive în valută
542 Avansuri de trezorerie 542 Avansuri de trezorerie
GRUPA 58 – VIRAMENTE INTERNE
581 Viramente interne 581 Viramente interne
GRUPA 59 – AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate
595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate 595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate
596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor
598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
CLASA 6 – CONTURI DE CHELTUIELI
GRUPA 60 – CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materiile prime 601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilii 6022 Cheltuieli privind combustibilii
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele 6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia şi apa 605 Cheltuieli privind energia şi apa
606 Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor 606 Cheltuieli privind animalele şi păsările
607 Cheltuieli privind mărfurile 607 Cheltuieli privind mărfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele 608 Cheltuieli privind ambalajele
609 Reduceri comerciale primite 609 Reduceri comerciale primite
GRUPA 61 – CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările 614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
615 Cheltuieli cu pregătirea personalului Cont nou
GRUPA 62 – CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
621 Cheltuieli cu colaboratorii 621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
GRUPA 63 – CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 635 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
GRUPA 64 – CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului 641 Cheltuieli cu salariile personalului
642 Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor Cont nou
6421 Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor Cont nou
6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor 642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor
643 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capital uri proprii 644 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
644 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 643 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
6451 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale 6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
6452 Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
6453 Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
6455 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă 6455 Contribuţia unităţii la asigurările de viaţă
6456 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative 6456 Contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative
6457 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate 6457 Contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate
6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
GRUPA 65 -ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
652 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 652 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale Cont nou
658 Alte cheltuieli de exploatare 658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
6582 Donaţii acordate 6582 Donaţii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
6586 Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale Cont nou
6587 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
6588 Alte cheltuieli de exploatare 6588 Alte cheltuieli de exploatare
GRUPA 66 – CHELTUIELI FINANCIARE
663 Pierderi din creanţe legate de participaţii 663 Pierderi din creanţe legate de participaţii
664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
6651 Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută Cont nou
6652 Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină Cont nou
666 Cheltuieli privind dobânzile 666 Cheltuieli privind dobânzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate 667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 668 Alte cheltuieli financiare
GRUPA 68 – CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial Cont nou
686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare 686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare
6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor Cont nou
6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor
GRUPA 69 – CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite
CLASA 7 – CONTURI DE VENITURI
GRUPA 70 – CIFRA DE AFACERI NETĂ
701 Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor
7015 Venituri din vânzarea produselor finite 701 Venituri din vânzarea produselor finite
7017 Venituri din vânzarea produselor agricole Cont nou
7018 Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor Cont nou
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate 704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri din studii şi cercetări 705 Venituri din studii şi cercetări
706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 707 Venituri din vânzarea mărfurilor
708 Venituri din activităţi diverse 708 Venituri din activităţi diverse
709 Reduceri comerciale acordate 709 Reduceri comerciale acordate
GRUPA 71 – VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI în CURS DE EXECUŢIE
711 Venituri aferente costurilor stocuri lor de produse 711 Venituri aferente costurilor stocuri lor de produse
712 Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie 712 Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie
GRUPA 72 – VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILlZĂRI
721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
725 Venituri din producţia de investiţii imobiliare Cont nou
GRUPA 74 – VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
741 Venituri din subvenţii de exploatare 741 Venituri din subvenţii de exploatare
7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale 7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile
7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială 7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială
7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare 771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
7419 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
GRUPA 75 -ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale Cont nou
758 Alte venituri din exploatare 758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
7582 Venituri din donaţii primite 7582 Venituri din donaţii primite
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii
7588 Alte venituri din exploatare 7588 Alte venituri din exploatare
GRUPA 76 – VENITURI FINANCIARE
761 Venituri din imobilizări financiare 761 Venituri din imobilizări financiare
7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate 7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate
7612 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate 7613 Venituri din interese de participare/analitic distinct
7613 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun 7613 Venituri din interese de participare/analitic distinct
7615 Venituri din alte imobilizări financiare Cont nou
762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
764 Venituri din investiţii financiare cedate 764 Venituri din investiţii financiare cedate
7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
765 Venituri din diferenţe de curs valutar 765 Venituri din diferenţe de curs valutar
7651 Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută Cont nou
7652 Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină Cont nou
766 Venituri din dobânzi 766 Venituri din dobânzi
763 Venituri din creanţe imobilizate
766 Venituri din dobânzi
767 Venituri din sconturi obţinute 767 Venituri din sconturi obţinute
768 Alte venituri financiare 768 Alte venituri financiare
GRUPA 78 – VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploata re 781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploata re
7812 Venituri din provizioane 7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
7815 Venituri din fondul comercial negativ 7815 Venituri din fondul comercial negativ
786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de 7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de
CLASA 8 – CONTURI SPECIALE
GRUPA 80 – CONTURI în AFARA BILANŢULUI
801 Angajamente acordate 801 Angajamente acordate
8011 Giruri şi garanţii acordate 8011 Giruri şi garanţii acordate
8018 Alte angajamente acordate 8018 Alte angajamente acordate
802 Angajamente primite 802 Angajamente primite
8021 Giruri şi garanţii primite 8021 Giruri şi garanţii primite
8028 Alte angajamente primite 8028 Alte angajamente primite
803 Alte conturi în afara bilanţului 803 Alte conturi în afara bilanţului
8031 Imobilizări corporale luate cu chirie 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie
8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie
8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă
8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate 8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă 8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă
8038 Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie 8038 Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie
8039 Alte valori în afara bilanţului 8039 Alte valori în afara bilanţului
805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă 805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă
8051 Dobânzi de plătit 8051 Dobânzi de plătit
8052 Dobânzi de încasat 8052 Dobânzi de încasat
806 Certificate de emisii de gaze cu efect de seră 806 Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
807 Active contingente 807 Active contingente
808 Datorii contingente 808 Datorii contingente
809 Creanţe preluate prin cesionare 809 Creanţe preluate prin cesionare
GRUPA 89 – BILANŢ
891 Bilanţ de deschidere 891 Bilanţ de deschidere
892 Bilanţ de închidere 892 Bilanţ de închidere
CLASA 9 – CONTURI DE GESTIUNE
GRUPA 90 – DECONTĂRI INTERNE
901 Decontări interne privind cheltuielile 901 Decontări interne privind cheltuielile
902 Decontări interne privind producţia obţinută 902 Decontări interne privind producţia obţinută
903 Decontări interne privind diferenţele de preţ 903 Decontări interne privind diferenţele de preţ
GRUPA 92 – CONTURI DE CALCULAŢIE
921 Cheltuielile activităţii de bază 921 Cheltuielile activităţii de bază
922 Cheltuielile activităţilor auxiliare 922 Cheltuielile activităţilor auxiliare
923 Cheltuieli indirecte de producţie 923 Cheltuieli indirecte de producţie
924 Cheltuieli generale de administraţie 924 Cheltuieli generale de administraţie
925 Cheltuieli de desfacere 925 Cheltuieli de desfacere
GRUPA 93 – COSTUL PRODUCŢIEI
931 Costul producţiei obţinute 931 Costul producţiei obţinute
933 Costul producţiei în curs de execuţie 933 Costul producţiei în curs de execuţie